۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

چرا دوست نباشیم؟

غرض ها تیره دارند دوستی را