۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه

محبوب و بی نهایتی هایش


نقل است که گفت: سؤال كردم از غایت محبت.
گفت: ای بطال! محبت را غایت نیست.
گفتم: چرا؟
گفت: از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست.

- ذکر ذالنون مصری
تذکرت الاولیا
-------------
تصویر: نوار موبیوس