۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه.تلویزیون کعبه را نشان میداد
کودک دوستم میپرسد: مامان اینجا کجاست؟
.مادر میگوید: اینجا خانه خداست
کودک میپرسد: این مردم دور اینجا چکار میکنند؟
مادر میندیشد که اگر بگوید طواف؛ کودک نخواهد فهمید پس میگوید: مثل ما که به دیدن امام رضا رفته بودیم اینها هم به دیدن خدا آمده اند
 !کودک ناگهان بغض میکند و میگوید: مامان...خدا هم مُرد؟

***

هر وقت ناامید میشوم و دلخسته یاد خاطره دوستم میفتم. بعد به خود میگویم که خدا زنده است و تا خدا زنده است 
...امید زنده است

از وبلاگی دیگر

عکس از وبلاگ اولد فشن


Excerpt: Your Text Here