۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

رویا


چه می شد اگر می خوابیدی
و چه می شد
اگر در خواب
رویایی می دیدی
و چه می شد
اگر در آن رویا
به باغ بهشت می رفتی
و در آنجا گلی شگفت انگیز و زیبا می چیدی

و چه می شد اگر از خواب که بیدار شدی
آن گل را در دست خود می یافتی

آه که چه می شد...


Excerpt:
What if you slept 
and what if
in your sleep 
you dreamed
and what if 
in your dream 
you went to heaven
and there plucked a strange and wonderful flower
and what if 
when awoke 
you held that flower in your hand
oh what then...

Samule Taylor

این مطلب را share کنید.

1 نظر:

Mohammad گفت...

خیلی خیلی زیبا ترجمه کردی. افرین!