۱۳۸۳ دی ۱۳, یکشنبه

شكيبايي

وقتي كه درمان نيست ، درد را بايد پايان يافته دانست و آخرين اميد را از آن بريد . زاري پس از مصيبتِ گذشته نزديكترين راه براي جلب بدبختيهاي ديگر است آنچه روزگار مي ستاند نگهداريش محال است اما شكيبايي لطمات سرنوشت را به بازي مي گيرد كسي كه مالش را دزديده اند ولبخند مي زند خود چيزي از كف دزد مي ربايد و آن كس كه بيهوده افسوس مي خورداز مايه خود مي دزدد
shakespear-otello
-------
اسماعيل