۱۳۸۶ مرداد ۱۵, دوشنبههر نفس آواز عشق ،ميرسد از چپ و راست

ما به فلك ميرويم ، عزم تماشا كه راست


ما زفلك بوده ايم ، يار ِ ملك بوده ايم

باز همانجا رويم ، جمله كه آن شهر ماست