۱۳۸۶ مرداد ۲۹, دوشنبهکلمات مهم نیستن ، مهم خلوصیه که پشتشونه .