۱۳۸۶ شهریور ۱۰, شنبه

منم دنبال اون نخ هستم


دنيا حرفش بزرگتر از خودشه...
دنيا خودش کوچيکتر از ترسهاشه...

دنيا رو دوست دارم چون مي تونم ازش استفاده کنم و دوسش ندارم چون بدجوري آدمو تو گل و لاي مي بره... چشم باز ميکني ميبيني وابسته به چيزايي شدي که آزاديتو ازت گرفتن... رها نفس کشيدن رو از يادت بردن ...

در هراس دائم بودنو عادت شب و روزت کردن...
و ديگه خودتم موندي که آخه براي چي اومده بودي...
پسر دايي کوچيکم مي گفت اگه به من يه نخ وصل کني تا خدا ؛ قول ميدم تا خود خدا پرواز کنم... منم دنبال اون نخ هستم ... قول ميدم تا خود خدا بپرم...

(ساراپري)

Excerpt: World is larger than itself and smaller than its including anxieties. I like the universe because I can use it and I don't like it because sometimes I am imbedded into its problems. Once you open your eyes and see you have money but your freedom is taken! And you forget why have you appear in the universe. I am looking for God.