۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبهبعد از گذشت 4سال و شونصد بار دیدن فیلم مارمولک هنوز هم وقتی میرسه به این قسمت اشک من شر شر سرازیر میشه از لطافت از لطافت از لطافت :

خدا که فقط متعلق به آدمهای خوب نیست . خدا خدای آدمهای خلافکار هم هست وفقط خود خداست که بین بندگانش هیچ فرقی نمی گذارد . فلواقع خداوند اند لطافت ، اند بخشش ، اند بی خیال شدن ، اند چشم پوشی و اند رفاقت است . رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت می دهد . اگر آدمها مرام داشته باشند هیچ وقت دزدی نمی کنند . ولی متاسفانه بعضا آدمها تک خوری می کنند و این بد روزگار است .