۱۳۸۷ خرداد ۵, یکشنبه

سرزميني است كه انسان های خوب دارد


نوشته: نوشیروان کیهانی زاد
منبع

مورخان نظامي پيروزي نيروهاي مسلح ايران در پس گرفتن خرمشهر را در شمار جنگهاي ميهني بزرگ ايرانيان در طول تاريخ نظير نبرد دفاعي «حران» قرار داده اند. اين مورخان در همان روز پس گرفتن خرمشهر، با اشاره به برتري تسليحاتي عراقيان گفته بودند كه فداكاري ايرانيان بار ديگر اين نكته دو هزار و پانصد ساله داريوش بزرگ را كه بر سنگ باقي مانده است به اثبات رساند كه ايران سرزميني است كه مردان (سربازان) خوب دارد.

نيروهاي مسلح ايران در سوم خرداد ماه 1361 ، 21 ماه پس از آغاز تعرض نظامي عراق به ميهن ما ، با از جان گذشتگي و فداكاري تحسين آميز و تاريخساز خود خرمشهر را از نيروهاي متجاوز پس گرفتند و مسير جنگ را تغيير دادند. در اين پيروزي، كه براي جهانياني كه تاريخ پر عظمت ما را نخوانده اند غير منتظره بود تلفاتي سنگين به عراقيان وارد آمد و بيش از 30 هزار عراقي به اسارت در آمدند.
Excerpt: On the victory of Iranians in Khoramshar to envading Saddam's army.