۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

امشب دنیای قلموهایم رنگارنگند
میرقصند بر رنگها و می غلتند بر بومها
من نیز بر می خیزم با دلی مضطرب نگاهی ارام
دست در دستان قلموهایم
چشمه ای میکشم
زندگی در ان جوشان
من نیز میرقصم
صورتم ابی است