۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

زنم در پیری گفت
معصویتم کی با باد رفت ؟
گفتم در هشت سالگی ات
عروسکت را بی اجازه بوسیدم


حسین حقیقیان