۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

به ارامی به من گفت:
برای نقش بومت دعا میکنم تا به پرواز دراید در استانه تولدش .
به من گفت:
با او سخن بگو تا بداند توخیالت را برایش قربانی کردی
اری ارام بگیر در کنار بومت سبزی اش را برتنت بمال سبز خواهی شد در این سرما
از انروز که گفتی می خواهم ترا نقاشی کنم اما توانش نیست هر چند هر روز اینجا پیش روی منی